ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)
Основна информация и изисквания от фирми и организации. Процедури, документи и проверки.
Санкции и нарушения. Съвети за прилагането му в практиката на бизнес организациите.

19 април 2019 г., гр. София, Парк Хотел "Витоша" - Остават 15 свободни места!
 

 

 

 

 ЛЕКТОРИ: адв. Роман Стоянов, адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист
Екип адвокати от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“
Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на https://www.penkov-markov.eu
ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?


Задължените лица по ЗМИП са 35 категории, сред които кредитни (банки), платежни и финансови институции, застрахователи (определени категории), търговци на едро, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариуси, частни съдебни изпълнители, регистрирани одитори, обменни бюра, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и др.

Какви са санкциите и техния размер при нарушаване на изискванията на ЗМИП?
Санкциите могат да бъдат наложени както на задължения субект, така и на лицата, които управляват и представляват задължен субект, лица, които отговарят за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на ЗМИП и т.н.
Санкциите варират в зависимост от това дали нарушението е първо, повторно или системно извършвано, като законът предвижда размер на имуществените санкции от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

Кои са проверяващите органи?
Държавна агенция за национална сигурност ( ДАНС )ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:

1. Правна уредба на въпроса:

 • Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
 • Правилник за прилагане на ЗМИП;
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

 • 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?

 • Понятие и същност;
 • Хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента:

 • Какви данни и документи подлежат на проверка и събиране?
 • Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?
 • Идентификация на клиенти физически и юридически лица;
 • Проверка на идентификацията;
 • Понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;
 • Изясняване на произхода на средствата.

4.1. Видове комплексна проверка на клиента:

 • Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
 • Опростена комплексна проверка.

4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?

 • Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
 • Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5. Задължение за деклариране на действителен собственик:

 • Процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестоп. цел.

6. Оценка на риска на задължения субект:

 • Задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи
 • Наднационална оценка на риска;
 • Национална оценка на риска;
 • Оценка на риска на ниво задължен субект;
 • Рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:

 • В кои случаи следва да бъде докладвано;
 • На кои органи следва да бъде докладвано;
 • В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:

 • Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
 • В какъв срок следва да бъдат приети;
 • Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци
11. Санкции:

 • Видове нарушения;
 • Размер на санкциите.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • 165 лв без ДДС на участник

Специални отстъпки:
- 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за регистрация - 15.04.2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани презентации от лекторите
 • дискусия с лекторите
 • кафе-паузa
 • фактура за участие
 • удостоверение за участие


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

09.00 - 09.30 ч. Регистрация
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия 1
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия 2
13.00 - 13.30 ч. Дискусия, въпроси и отговори

 


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:

 

 

Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: (поле за въвеждане на имена на допълнителни участници)  
   

 


Наши редовни клиенти са: